English site
DSE-Fabrik

Elafgiftsloven 2010


Et solcelleanlæg er en rentabelt investering både økonomisk og miljømæssigt
El-prisen vokser, renten falder En af de væsentligste årsager til at solceller er mere interessant end nogensinde før er, at elprisen de seneste 35 år i gennemsnit er vokset med cirka 7 procent om året. Dertil kommer, at renten lige nu ligger på et historisk lavpunkt. Dermed viser beregninger, at der er penge at spare ! Selv hvis solcelleanlægget finansieres ved hjælp af et nyt lån i boligen. Vi har efterhånden vænnet os til, at el-regningen vokser år for år, og det er svært at se, hvad der skal stoppe den udvikling. Således er der udsigt til, at besparelsen ved at producere sin egen strøm, kun vil blive større i takt med, at prisen på "almindelig el" stiger. Som eksempel kan man tage udgangspunkt i en husstand med et årligt elforbrug på 6.000 kilowatt svarende til ca. 12.000 kroner. Hvis denne husstand optager et boliglån på 120.000 kroner til 4 procent i rente og investerer pengene i et solcelleanlæg, vil husstanden allerede det første år få overskud på investeringen. Og det er vel at mærke efter udgifter til renter og afdrag samt vedligehold af solenergianlægget er betalt.

Da et solcelleanlæg er en langsigtet investering er det væsentlig at udvælge solcelle paneler af høj kvalitet og sikre sig at fremstillings processen er korrekt ned til de mindste detaljer.

Lovgivning om afregning ved solcelleanlæg etableret efter d. 19/11 2012

Private husstande:
Nettomålerordningen for private ændres fra at være årsbaseret til at blive timebaseret. Det betyder, at en ejer af et solcelleanlæg er sikret fuld værdi af den strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får man 1,30 kr. pr. kWh i de næste 10 år, hvis anlægget er installeret i 2013. I mange tilfælde vil anlægget være betalt tilbage, når de 10 år er gået.

Partierne har aftalt, at den garanterede pris for overskydende strøm falder hvert år i takt med at solcellerne forventes at blive billigere. Et anlæg installeret i 2014 vil således få 1,16 kr. pr. kWh i 10 år. For fællesanlæg er det 1,28 kr. pr. kWh

Boligforeninger og ejerlejligheder:
Forligskredsen er enige om at forbedre forholdene for fællesanlæg væsentligt.
Fra et sådant anlæg sælges hele produktionen til en forhøjet afregning på 145 øre i 10 år, hvis anlægget etableres i 2013. Dette er mere end en fordobling ifht. den nuværende ordning, hvor afregningsprisen er 60 øre i 10 år og 40 øre de næste ti år.
Afregningen aftrappes på samme måde, som øvrige anlæg over en fem årige periode.
Hensigten med aftalen er at sikre, at disse anlæg stilles økonomiske ligeså attraktivt, som anlæg, der kan nettoafregne i eget forbrug. I forbindelse med revurderingen af solcelleordningen i 2015 vil forligskredsen se på, om hensigten er opfyldt.

Et fælles anlæg må gerne nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg i det fælles elforbrug.
Her vil værdien af den producerede el svare til ca. 2 kr./kWh hvilket er godt en tredobling i forhold til den nuværende ordning.
De enkelte forbrugere kan dog ikke nettoafregne deres private elforbrug enkeltvis.
Når elproducent (ejer af produktionsanlægget) og elforbruger ikke er den samme person, eller produktionen ikke leveres direkte til ejerens egen elinstallation, er der tale om salg af el, der belastes med tariffer, afgifter og moms. Derfor forhøjes støtten.
Energistyrelsen vurderer, at den nye ordning betyder, at anlæg etableret i 2013 får en simpel tilbagebetalingstid på under 10 år.

Erhverv:
Den nye solcelleordning ligestiller større og mindre anlæg samt forskellige ejerformer. Samtidig fjernes loftet på 6kW for
solcelleanlæg, hvilket muliggør større anlæg. Det giver nye muligheder for virksomheder, herunder gartnerier, landbrug m.v.

Virksomheder kan nettoafregne på timebasis på samme vilkår som private hjem for den del af produktionen, hvor der produceres samtidig med, at den forbruges. Her stiger værdien af den solcelleproducerede strøm for virksomheder, landbrug, gartnerier m.v. således mere end 3 gange.

For den overskydende elproduktion kan virksomheder m.v. afregne til den midlertidigt forhøjede støtte på 130 øre/kWh i 10 år for anlæg op til 400 kW etableret i 2013.

Læs mere.....

Finansiering af solcelleanlæg kan evt. gøres med et prioritetslån, realkreditlån eller banklån

Elpriser for husholdninger 2005-2012

Den gennemsnitlige elpris for husholdningskunder med et årsforbrug på 4000 kWh var primo 2009
2,10 kr./kWh, hvilket er 6,4% højere end året før. Siden 2001 er elprisen steget med 36,0%.

Fremstillingsprisen for solceller er på vej ned og i takt med prisfaldet er markedet vokset eksplosivt - alene sidste år med 35 procent på verdensplan. Solcelleproducenterne forventer, at den gennemsnitlig vækst vil være på min. 20 procent årligt i de kommende tre årtier.

Bygningsintegrerede solcelleanlæg vil i mange tilfælde kunne erstatte anden facade- og tagbelægning, prisniveauet på solceller allerede i dag på samme niveau som nogle af de dyrere facadebeklædninger.

print siden

 
SolcellerSolcellSolcelleEnergiSolSolcell RISolceller
Dansk Solenergi Aps | Danish Solar Energy Ltd.
Hoved afd.: Flensbjerg 8 - 4960 Holeby, Telefon: +45 3536 7777 - WebFax:
Email: info@dansksolenergi.dk - salg@dansksolenergi.dk

www.dansksolenergi.com